Commissies


Luxe prijzen en verloting: dhr W. Bakker

Laadploeg nr1 W.Bakker en E.d.Graaf, nr2 A.Harskamp en R.Lancee,nr3, W.Telderman en H.Harskamp

Kascontrole: A.Aantjes & F.Padovano

Manden schoonmaken: dhr J.v.d. Brom, A.Harskamp, J.Aantjes,W.Bakker en W.Telderman

Inkorven: , W. Bakker, A. Harskamp, H.Harskamp, E.d.Graaf en F.Padovano

Klokken: W. Telderman, W. Bakker, en A.Harskamp

Tentoonstelling: J.v.d. Brom, W. Bakker, A.Harskamp en Andy Aantjes

Uitslagen halen A.Harskamp

Bar en interieur verzorging Sandra Lancee en W.Bakker

Jonge duiven competitie W.Telderman

Vliegkaspenningmeester H.Harskamp

Manden halen en brengen J.Aantjes , A.Harskamp en reserve J.Kooiman

Meldpost nationale vluchte Comb. Aantjes /Sonneville
E-mail: | Secretariaat | ©2005 PV Maarssen